Sheraton Hotels & Resorts

GO BEYOND

วัตถุประสงค์

Sheraton ต้องการที่จะสื่อสารจุดยืนใหม่ในเอเชียแปซิฟิก เพื่อกระตุ้นการเข้าถึงแบรนด์เป็นจำนวนมากและเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ รวมไปถึง SOV ในการค้นหา