Marina Square

การจัดการโซเชียลมีเดีย

วัตถุประสงค์

สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายและโซเชียลมีเดีย ตามด้วยคอนเท้นต์ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของ Marina Square